ФАЛШСТАРТ НА СЕЗОНА ЗА СТОЛИЧНИТЕ ВЕТРОХОДЦИ
May 04, 2011
Столичните ветроходци откриха с фалшстарт началото на сезона. След като организаторите на регата София в клас „Лазер” бяха санкционирани с актове от полицията за нарушаване на вододайната зона в района на бившата Национална ветроходна база на язовир Искър, за което българският яхтен сайт ви информира, членовете на софийския ЦСЯК „Академик” не могат да обучава деца, да тренират състезатели и да организира ветроходни регати и в района на базата на Щъркелово гнездо. Причина за забранения достъп на ветроходците до язовира е водещото се от години дело за собствеността на базата на Щъркелово гнездо между държавата и бившата държавна, а сега на практика приватизирана институция БСФС. И докато БСФС и поделенията му събират незаконно наем от отдадената под аренда без какъвто и да било конкурс база, то държавата в лицето на Спортно министерство не може или не желае да защити правото на членовете на ЦСЯК „Академик” да водят нормална дейност на язовир Искър. Преди един месец Управителният съвет на клуба отправи жалба до БСФС за разрешаването на проблема, която остава без какъвто и да било отговор до ден днешен. Затова публикуваме текста на заявлението в пълния му обем, та дано някой „решаващ фактор” да се сети да го прочете поне в Мрежата.Изх .№ 89/67.04.2011 г. ДО
УС на БСФС
КОПИЕ : ОС НА БСФС
З А Я В Л Е Н И Е
От УС на Централен Софийски Яхт Клуб „Академик”
Относно: Ползване на специализиран спортен обект ЦВС –„яз. „Искър”- „Щ. гнездо”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящата жалба е във връзка с ЦЕНТЪРА ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ (ЦВС) на язовир „Искър”- Щъркелово гнездо, който е специализиран спортен обект чието предназначение е за спортна дейност свързана с практикуването на ветроходния спорт.
От създаването си през 70-те години на 20-ти век спортният обект съществуваше под наименованията „Градска ветроходна база” , а от 1996 г. носи името „ЦЕНТЪРА ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ”- Ветроходна база. На 08.05.2000 г. Областният Управител на Областната администрация на Област София инж. ик. г-н В. Маринчев е издал Акт № 02174 за ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ на основание чл.68,ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 2 ал. 2, т. 4 от ЗДС, ПМС № 107/17.06.92 г., ПМС № 90/29.04.1994 г., ПМС № 52 /17.02.1997 г., на основание на който имота е предоставен на КМФВС, (сега МФВС). До настоящият момент този акт не е отменян и е в законна сила.
Независимо от изброеното по горе този имот се управлява от „Софспорт” ЕООД и БСФС с твърдението, че организацията притежава Акт за собственост на обекта, което води до дългогодишни съдебни спорове с държавния орган. Така и не става ясно кой акт за собственост е валиден, но който и да е ясно е, че обекта следва да се ползва по предназначение, т.е за обучение и спортна дейност по ветроходство.
През годините обекта е отдаван под наем от БСФС и „Софспорт” на различни наематели. В периода от 01.11.2005 г. до 01.11.2009 г. спортната ветроходна база се ползваше под наем предназначение от ЦСЯК „Академик”.
БСФС като обществена организация по смисъла на ЗЮЛНС води дългогодишен спор с държавният орган администриращ спортната дейност у нас. МФВС се позовава на ЗФВС и ЗДС че има законовото основание и права да се разпорежда със спортните имоти публична държавна собственост, включени в активите на МФВС и че БСФС се разпорежда с имота, отдавайки го под наем в противоречие със ЗФВС. И ЗДС.
Ние, като спортен клуб по ветроходство не бихме желали да взимаме страна в спора кой е прав, но противоречията между БСФС („Софспорт”) и МФВС вредят на клуба ни и на ветроходния спорт в столицата. За нас не е нормално без провеждане на законни процедури както е по закон обекта да се предостави на наемател, който няма предмет на дейност съответстваща с предназначението на обекта.
През последните години в акваторията пред ЦВС и с домакинството на ЦСЯК „Академик” ежегодно провеждаме две международни регати, които са включени в календара на международната федерация по ветроходство и EBSA (Евро балканска ветроходна асоциация).
При отлична организация проведохме Балканско първенство за клас „Оптимист”.
ЦСЯК „Академик” е спортен клуб, регистриран по ф.д. № 649/2000 г. при СГС, в обществена полза, чиято основна цел е обучението на спортисти практикуващи ветрохонен спорт както и дейности свързани с изпълнението на договорните отношения свързани със защитени проекти на МФВС, БФВ и Столична община. За 2011 г. поради споменатите проблеми със спортната база е невъзможно да се включим в подобни проекти.
Клубът е основен център за развитие на ветроходния спорт в София и страната. Спортисти от ЦСЯК „Академик” са включени в националните и проектоолимпийски състави на България и участват в балкански, европейски и световни първенства. През последните 4 години състезателите от клуба завоюваха 48 шампионски титли в различните класов, имаме 8 призьори от Балкански първенства и международни регати. Състезателката от нашият клуб Ирина Константинова покри квотите и взе участие в Олимпийски игри: „Сидни 2000”,.”Атина 2004” и „Пекин 2008”. Тя е и европейска шампионка в клас RS:Х през 2005 г., а в момента се готви за участие в „Лондон 2012”.
Молбата ни към ръководството на БСФС като обществена организация имаща за цел да съдейства за развитието на спорта е да защити нашите интереси като водещ спортен клуб в София и страната и да ни предостави ЦВС или обособена част от него включваща 2 бунгала форплац и част от хангара безвъзмездно или възмездно на преференциални цени.
Молбата ни се основава на Устава на БСФС и целите , които са залегнали в програмните документи на Съюза.
Цитираме някои от членовете на Устава на БСФС, които ни дават основание да вярваме, че ръководството ще вземе решение в подкрепа на молбата ни.
Чл. 9 .(4)Подпомагане дейността на спортните клубове, обединените спортни клубове и българските спортни федерации за развитието на спортовете, спортното усъвършенстване на подрастващи спортисти и подготовка на олимпийския резерв.
(8)Финансово, материално и морално подпомагане дейността на членовете на БСФС.
(9)Отстояване интересите на членовете на БСФС.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.11. Предметът на дейност на БСФС е:
(1) Създава необходимата организация и координация между членовете си за осъществяване на спортната подготовка на подрастващите спортисти.
.....
(5) Осъществява координация и оперативно взаимодействие със спортните организации и органите на държавната власт и общините за развитието на спортовете, рационалното използване на спортната база, развитие на научното, медицинското и информационното осигуряване на тренировъчния и състезателния процес с подрастващите спортисти.
(10)Защитава спорта и интересите на спортно-педагогическите кадри и спортистите и отстоява правата им. Спомага за тяхната професионална и социална реализация.
........
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.55.
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Съюза.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ветроходният сезон по ветроходство започна на 1 април с ученическата ваканция.
Това е най подходящият период за начално обучение и подбор на новите попълнения на клуба, както и повишаването на интереса към спорта сред децата и младежите от столицата.
За съжаление, въпреки проведените разговори с г-н Св. Иванов и г-н Натов и обещанието за постигане на приемлив компромис за ползване на базата, тази година не бяхме допуснати до спортният обект. След три дни трудности за осъществяване на дейноста ни се принудихме да прекратим обучението и да изпратим децата по домовете.

София, 5.04.2011 г.
УС на ЦСЯК „АКАДЕМИК”:

1. /А. Александров/
2. / С. Съев/
3. /К. Миланов/
4. /Н. Кацев/
5. /Н. Александров/


Изработка: logo_tevla.gif  |  Дизайн: enigra